قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

لطفا به موارد زیر قبل از شروع زمان انتخاب واحد دقت فرمائید:

قبل شروع انتخاب واحد باید بدهی شهریه ترم قبل تسویه شده باشد.

برای واریز شهریه میتوانید از سیستم پرداخت اینترنتی بانک ملت که جدیدا راه اندازی شده استفاده نمائید.جهت استفاده از این امکان پس از ورود به سایت در بخش امور مالی=>پرداخت شهریه=>پرداخت الکترونیکی ملت مراجعه فرمائید.بهتر است مبالغ زیر یک ملیون تومان تقسیم و پرداخت شود.

در صورت عدم موفقیت در مراحل پرداخت ،در همان قسمت،پیگیری پرداخت الکترونیکی را انتخاب نمائید تا وضعیت پرداخت اصلاح شود.

لذا تقاضا میشود جهت جلوگیری از اتلاف وقت و مراجعات غیر ضروری به دانشگاه ،از سیستم پرداخت الکترونیکی شهریه استفاده نمایئد.

 

ورود به سیستم